Főoldal  •  Bemutatkozás  •  SZOLGÁLTATÁSOK  •  Kapcsolat  •  GDPR  •  Deutsch

 

   
Adatkezelési tájékoztató

Linzenbold Ildikó pszichoterapeuta, egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Linzenbold Ildikó ev.
Székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó 13.
Weblap: www.linzenboldildiko.hu
Kapcsolattartás: telefon, e-mail
Telefon: 06309689007
E-mail: linzenboldildiko@gmail.com
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti címekre küldheti. Adatkezelő válaszát legfeljebb 30 napon belül küldi az Ön által kért címre.

1. Adakezelési célok
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
a) Kapcsolatfelvétel céljából elektronikus, telefonos, SMS és postai megkereséssel;
b) Pszichológiai/pszichiátriai, szóban létrejövő terápiás szerződés teljesítése céljából;
c) Pszichológiai/pszichiátriai szolgáltatásunk nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése (tevékenységéből származó bevétel könyvvezetési és adózási kötelezettségének teljesítésére) és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeli.

2. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeli:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlakiállítás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
b) kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke a terápiát igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása.
c) szerződés teljesítése jogalap: szerződéses partnerek (terápián résztvevők) adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrzi (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre
Személyes adatait kizárólag az Adatkezelő egyéni vállalkozó kezelheti.
Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez (könyveléshez/számlázáshoz) az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
Név: Sághi Péter
Elérhetőségi címe: psaghi@gmail.com

5. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:
A) hozzáférési jog
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatai közlésre kerülnek, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól. Kérésére az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Adatkezelő az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számít fel.

B) helyesbítéshez való jog
Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

C) törléshez való jog
Adatkezelő törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből az kezelve volt; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá, ha azt az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

D) az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatai pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

E) a személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása
Adatkezelő semmit nem reklámoz az Ön részére, ilyen célból nem is kéri és nem is kezel adatokat.

F) adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

G) tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

6. Jogorvoslati tájékoztatás
Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük keresse az Adatkezelőt a info@linzenboldildiko.hu elérhetőségen. Panaszát kivizsgálva Adatkezelő 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről. Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.